O przedszkolu


Miejskie Przedszkole nr 30 „Lokomotywa” jest częścią Zespołu Edukacyjnego nr 2 w Zielonej Górze.

Zespół Edukacyjny nr 2 tworzą:

 • Szkoła Podstawowa nr 17
 • Miejskie Przedszkole nr 9 „Wesołe Nutki”
 • Miejskie Przedszkole nr 30 z Oddziałami Integracyjnymi „Lokomotywa”

Przedszkole to wolnostojący duży jednopiętrowy budynek, położone jest z dala od ciągów komunikacyjnych z jednej strony otoczony blokami z drugiej ogródkami działkowymi.

W placówce znajduje się 5 oddziałów dla dzieci 3,4,5,6-letnich. Od 2000 roku w
naszym przedszkolu działa grupa integracyjna „Liski”. Każda grupa posiada swoją nazwę, dużą salę zabaw z łazienką i szatnią oraz plac zabaw z kolorowymi
drewnianymi urządzeniami dla dzieci młodszych i starszych. Nasza kadra to
wykształcone i posiadające pełne kwalifikacje nauczycielki.

Wspólnie organizowane przez nas festyny, wycieczki, imprezy, uroczystości
pozwalają na integrację rodziny z dzieckiem i przedszkolem. Stwarzają przyjazny
klimat w naszej placówce – dla każdego. Pielęgnujemy tradycje rodzinne w
organizowanych imprezach i uroczystościach. Nasze działania dają wiele radości
dzieciom, rodzicom i wszystkim pracownikom.

Nasze programy:

PROGRAMY GŁÓWNE:

 • „Supersmyki. Program wychowania przedszkolnego” – autorki: Jolanta Bieniek, Monika Sobkowiak, . Wyd. MAC
 • „Odkrywam siebie. Program wychowania przedszkolnego” – autorki: Wiesława Żaba-Żabińska, Wioletta Majewska, Renata Paździo, wyd. MAC
 • „Tak! Jezus mnie kocha” – Program nauczania religii rzymskokatolickiej; wyd. Jedność – Kielce 2022; Nr AZ-04-01/20-KI-1/20 (dzieci 6 – letnie)

AUTORSKIE PROGRAMY PRZEDSZKOLNE:

 • „Program wczesnej adaptacji – Będę przedszkolakiem Lokomotywy”;
 • Program Edukacji Przedszkolnej „Gość w przedszkolu”;
 • „Mały Ekolog” Program Edukacji Przedszkolnej;
 • „Przedszkolny mądrala” Program Pracy z Dzieckiem Zdolnym;
 • Program edukacji muzycznej „Muzyka łagodzi obyczaje”;
 • „Maluję, rysuję, wycinam” Program rozwijający sprawność grafomotoryczną u dzieci w wieku przedszkolnym;
 • Program Wychowawczy Przedszkola;
 • Przedszkolny Program Profilaktyczny Miejskiego Przedszkola Nr 30
  z Oddziałami Integracyjnymi „Lokomotywa”;
 • Program pracy dydaktyczno – wychowawczej w grupie integracyjnej;
 • „Moje miasto Zielona Góra”;
 • „Nie lubię matematyki” program pracy z dzieckiem mający trudności
  w edukacji matematycznej”;

Informacja o zadaniach kształcących na cały rok szkolny 2022/2023:


ZADANIA DO REALIZACJI WYNIKAJĄCE Z WNIOSKÓW Z NADZORU PEDAGOGICZNEGO W ROKU SZKOLNYM 2021/2022:

 • „Bawię się aktywnie i twórczo”- doposażenie sal w sprzęt komputerowy, rzutniki, głośniki i ekrany, aby zapewnić nauczycielom właściwe warunki pracy – (realizacja TIK), wykorzystanie w codziennej pracy metod aktywizujących. Założenie wi-fi w przedszkolu.
 • „Bezpieczny przedszkolak” – wzmacnianie bezpieczeństwa dzieci w związku z pandemią – utrwalanie nawyków higienicznych i zasad zachowania w każdej z grup.
 • „Nigdy się nie nudzę”- w razie obostrzeń i braku możliwości poszerzenia działania dzieci o propozycje środowiska lokalnego wykorzystanie w pracy bazy przedszkola, praca metodą projektu, wzmocniona praca indywidualna z potrzebującymi dziećmi. Wykorzystywać materiały ze szkoleń i kursów.
 • „Odkrywamy talenty” – objęcie opieką dzieci z SPE oraz dzieci wyróżniających się. Dostosowanie zajęć indywidualnych/grupowych do potrzeb dzieci. Ścisła współpraca ze specjalistami, zakup materiałów do zajęć terapeutycznych. Ciągła obserwacja postępów.

ZADANIA DO ROCZNEGO PLANU ROZWOJU PLACÓWKI 2022/2023:

 1. Przedszkole aktywnie realizuje założenia zawarte w Koncepcji Rozwoju zespołu Edukacyjnego nr 2 na lata 2021-2026.
 2. Współpraca z SP 17 i MP 9 wpływa pozytywnie na wszechstronny rozwój ich wychowanków i integrację nauczycieli.

Kierunki realizacji polityki oświatowej Państwa w roku szkolnym 2022/2023.

 1. Wychowanie zmierzające do osiągnięcia ludzkiej dojrzałości poprzez
  kształtowanie postaw ukierunkowanych na prawdę, dobro i piękno,
  uzdalniających do odpowiedzialnych decyzji.
 2. Wspomaganie wychowawczej roli rodziny przez właściwą organizację i realizację zajęć edukacyjnych wychowanie do życia w rodzinie. Ochrona i wzmacnianie zdrowia psychicznego dzieci i młodzieży.
 3. Działanie na rzecz szerszego udostępnienia kanonu i założeń edukacji
  klasycznej oraz sięgania do dziedzictwa cywilizacyjnego Europy, m.in. przez
  umożliwienie uczenia się języka łacińskiego już od szkoły podstawowej.
 4. Doskonalenie kompetencji nauczycieli do pracy z uczniami przybyłymi
  z zagranicy, w szczególności z Ukrainy, adekwatnie do zaistniałych potrzeb oraz kompetencji nauczycieli nowych przedmiotów wprowadzonych do podstawy programowej.
 5. Wspomaganie kształcenia w szkołach ponadpodstawowych w związku z nową formułą egzaminu maturalnego od roku 2023.
 6. Doskonalenie systemu kształcenia zawodowego we współpracy z pracodawcami – wdrażanie Zintegrowanej Strategii Umiejętności 2030.
 7. Rozwijanie umiejętności metodycznych nauczycieli w zakresie prawidłowego i skutecznego wykorzystywania technologii informacyjno-komunikacyjnych w procesach edukacyjnych. Wsparcie edukacji informatycznej i medialnej, w szczególności kształtowanie krytycznego podejścia do treści publikowanych w Internecie i mediach społecznościowych.
 8. Wsparcie nauczycieli i innych członków społeczności szkolnych w rozwijaniu
  umiejętności podstawowych i przekrojowych uczniów, w szczególności z
  wykorzystaniem pomocy dydaktycznych zakupionych w ramach programu
  „Laboratoria przyszłości”.
 9. Podnoszenie jakości kształcenia oraz dostępności i jakości wsparcia udzielanego dzieciom i uczniom w przedszkolach i szkołach ogólnodostępnych i
  integracyjnych.
Skip to content