O przedszkolu


Miejskie Przedszkole nr 30 „Lokomotywa” jest częścią Zespołu Edukacyjnego nr 2 w Zielonej Górze.

Zespół Edukacyjny nr 2 tworzą:

 • Szkoła Podstawowa nr 17
 • Miejskie Przedszkole nr 9 „Wesołe Nutki”
 • Miejskie Przedszkole nr 30 z Oddziałami Integracyjnymi „Lokomotywa”

Przedszkole to wolnostojący duży jednopiętrowy budynek, położone jest z dala od ciągów komunikacyjnych z jednej strony otoczony blokami z drugiej ogródkami działkowymi.

W placówce znajduje się 5 oddziałów dla dzieci 3,4,5,6-letnich. Od 2000 roku w
naszym przedszkolu działa grupa integracyjna „Liski”. Każda grupa posiada swoją nazwę, dużą salę zabaw z łazienką i szatnią oraz plac zabaw z kolorowymi
drewnianymi urządzeniami dla dzieci młodszych i starszych. Nasza kadra to
wykształcone i posiadające pełne kwalifikacje nauczycielki.

Wspólnie organizowane przez nas festyny, wycieczki, imprezy, uroczystości
pozwalają na integrację rodziny z dzieckiem i przedszkolem. Stwarzają przyjazny
klimat w naszej placówce – dla każdego. Pielęgnujemy tradycje rodzinne w
organizowanych imprezach i uroczystościach. Nasze działania dają wiele radości
dzieciom, rodzicom i wszystkim pracownikom.

Nasze programy:

PROGRAMY GŁÓWNE:

 • „Supersmyki. Program wychowania przedszkolnego” – autorki: Jolanta Bieniek, Monika Sobkowiak, . Wyd. MAC
 • „Odkrywam siebie. Program wychowania przedszkolnego” – autorki: Wiesława Żaba-Żabińska, Wioletta Majewska, Renata Paździo, wyd. MAC
 • „Tak! Jezus mnie kocha” – Program nauczania religii rzymskokatolickiej; wyd. Jedność – Kielce 2022; Nr AZ-04-01/20-KI-1/20 (dzieci 6 – letnie)

AUTORSKIE PROGRAMY PRZEDSZKOLNE:

 • „Program wczesnej adaptacji – Będę przedszkolakiem Lokomotywy”;
 • Program Edukacji Przedszkolnej „Gość w przedszkolu”;
 • „Mały Ekolog” Program Edukacji Przedszkolnej;
 • „Przedszkolny mądrala” Program Pracy z Dzieckiem Zdolnym;
 • Program edukacji muzycznej „Muzyka łagodzi obyczaje”;
 • „Maluję, rysuję, wycinam” Program rozwijający sprawność grafomotoryczną u dzieci w wieku przedszkolnym;
 • Program Wychowawczy Przedszkola;
 • Przedszkolny Program Profilaktyczny Miejskiego Przedszkola Nr 30
  z Oddziałami Integracyjnymi „Lokomotywa”;
 • Program pracy dydaktyczno – wychowawczej w grupie integracyjnej;
 • „Moje miasto Zielona Góra”;
 • „Nie lubię matematyki” program pracy z dzieckiem mający trudności
  w edukacji matematycznej”;

Informacja o zadaniach kształcących na cały rok szkolny 2022/2023:

ZADANIA DO ROCZNEGO PLANU ROZWOJU PLACÓWKI 2023/2024:

 1. Przedszkole wspiera rozwój kompetencji językowych u wszystkich dzieci.
 2. Pobyt w przedszkolu sprzyja przyswajaniu zasad zachowania w grupie i społeczeństwie, uczy rozpoznawania swoich emocji.

Podstawowe kierunki realizacji polityki oświatowej państwa w roku szkolnym 2023/2024

 1. Kontynuacja działań na rzecz szerszego udostępnienia kanonu i założeń edukacji klasycznej oraz sięgania do dziedzictwa cywilizacyjnego Europy, w tym wsparcie powrotu do szkół języka łacińskiego jako drugiego języka obcego.
 2. Wspomaganie wychowawczej roli rodziny poprzez pomoc w kształtowaniu u wychowanków i uczniów stałych sprawności w czynieniu dobra, rzetelną diagnozę potrzeb rozwojowych dzieci i młodzieży, realizację adekwatnego programu wychowawczo-profilaktycznego oraz zajęć wychowania do życia w rodzinie.
 3. Doskonalenie kompetencji dyrektorów szkół i nauczycieli w zakresie warunków i sposobu oceniania wewnątrzszkolnego.
 4. Doskonalenie kompetencji nauczycieli w pracy z uczniem z doświadczeniem migracyjnym, w tym w zakresie nauczania języka polskiego jako języka obcego.
 5. Rozwój kształcenia zawodowego i uczenia się w miejscu pracy w partnerstwie z przedstawicielami branż.
 6. Podnoszenie jakości wsparcia dla dzieci, uczniów i rodzin udzielanego w systemie oświaty poprzez rozwijanie współpracy wewnątrz- i międzyszkolnej, a także z podmiotami działającymi w innych sektorach, w tym w zakresie wczesnego wspomagania rozwoju dzieci i wsparcia rodziny.
 7. Wspieranie nauczycieli w podejmowaniu inicjatyw/działań w zakresie zachęcania i wspierania uczniów do rozwijania ich aktywności fizycznej.
 8. Wspieranie rozwoju umiejętności cyfrowych uczniów i nauczycieli, ze szczególnym uwzględnieniem bezpiecznego poruszania się w sieci oraz krytycznej analizy informacji dostępnych w Internecie. Poprawne metodycznie wykorzystywanie przez nauczycieli narzędzi i materiałów dostępnych w sieci, w szczególności opartych na sztucznej inteligencji.
 9. Rozwijanie umiejętności uczniów i nauczycieli z wykorzystaniem sprzętu zakupionego w ramach programu „Laboratoria przyszłości”.
 10. Wspieranie rozwoju nauki języka polskiego i oświaty polskiej za granicą oraz tworzenie stabilnych warunków do nauczania języka polskiego za granicą przez Instytut Rozwoju Języka Polskiego im. świętego Maksymiliana Marii Kolbego, Ośrodek Rozwoju Polskiej Edukacji za Granicą oraz beneficjentów przedsięwzięć i programów ustanowionych przez ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania.
Skip to content