Godziny pracy i plan dnia


Przedszkole czynne jest od poniedziałku do piątku w godzinach 6.00 – 17.00 przez 12 miesięcy roku z przerwą wakacyjną na przełomie lipca – sierpnia.

W dni robocze międzyświąteczne oraz w okresie ferii szkolnych praca wychowawczo – dydaktyczna może być prowadzona w ograniczonej liczbie – w grupach łączonych:

  • ilość oddziałów w tych dniach uzależniona jest od ilości dzieci zgłoszonych na dany dzień (zgłoszenia przyjmowane są przez nauczyciela grupy)
  • liczba dzieci w takim dniu powinna wynosić powyżej 10.
  • niespełnienie tego warunku spowoduje, że w tych  dniach nie będą świadczone usługi dla rodziców zakresie opieki i wychowania dzieci.

RAMOWY ROZKŁAD DNIA MP 30

6.00 – 8.30Gry, zabawy dowolne wg pomysłu dzieci lub przy niewielkim
udziale nauczyciela.
Kontakty indywidualne z dziećmi i rodzicami.
Ćwiczenia poranne, zabawy ruchowe, praca wyrównawcza.
Czynności porządkowo – higieniczne.
8.30 – 9.00Śniadanie – dyżury – doskonalenie umiejętności
samodzielnego i estetycznego spożywania posiłku.
9.00 – 11.30Zabawy i zajęcia edukacyjne.
Spacery, wycieczki oraz pobyt w ogrodzie przedszkolnym lub
zabawy ruchowe w sali.
Zabawy organizowane i swobodne.
Ćwiczenia kształtujące postawę ciała.
Obserwacje przyrodnicze.
Zajęcia dodatkowe.
11.30 – 11.50Drugie śniadanie – dyżury.
11.50 – 13.10Przygotowanie do leżakowania, słuchanie bajek i muzyki
relaksacyjnej – grupa najmłodsza
Dzieci starsze – czytanie bajek, ćwiczenia relaksacyjne.
Zabawy dowolne, tematyczne, konstrukcyjne z całą grupą,
w małym zespole lub indywidualnie.
Praca stymulująco – kompensacyjna.
Organizowanie sytuacji sprzyjającej dziecięcej aktywności.
13.10 – 13.30Czynności samoobsługowo – higieniczne w łazience,
przygotowanie do obiadu – dyżury.
13.30 – 14.00Obiad.
14.00 – 17.00Zabawy dydaktyczne i ćwiczenia grafomotoryczne.
Utrwalanie wcześniej poznanych treści.
Praca indywidualna z dzieckiem.
Zabawy dowolne. Oglądanie książek.

Realizacja podstawy programowej w godzinach 6:00 – 17:00

Skip to content